2007/May/22

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา จากเซ็นเซอร์สู่เรตติ้ง ทางออกที่เป็นไปได้

เครือข่ายรณรงค์เพื่อเสรีภาพของภาพยนตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันจัดงานสัมมนา จากเซ็นเซอร์สู่เรตติ้ง ทางออกที่เป็นไปได้ ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของงานไม่เพียงแค่จะพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำระบบเรตติ้งมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายถึงกฎหมายควบคุมภาพยนตร์ ทั้งในมิติของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสื่อที่มีอิทธิพลในสังคม เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกๆ ฝ่าย

โดยงานสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรมากมายที่จะมาแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อย่าง คุณอภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล (แสงศตวรรษ) คุณอิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ (โหมโรง) คุณพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ (มะหมา สี่ขาครับ) นักวิชาการด้านภาพยนตร์อย่างรศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์ ผศ.ดร.กฤษดา เกิดดี อ.ทรงยศ แววหงส์ นักวิจารณ์อย่าง คุณนิวัติ กองเพียร คุณประวิทย์ แต่งอักษร ตัวแทนกลุ่มสังคมอย่าง คุณสุภิญญา กลางณรงค์ (เลขาธิการคณะปฏิรูปสื่อ) พ.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี (ประธานเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองแห่งชาติ) ตัวแทนเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ และตัวแทนจากภาครัฐ

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ในวันอังคารที่ 29 และพุธที่ 30 พฤษภาคมนี้ เวลา 9.30 17.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ แกลเลอรี่ 2 บางกอกโค้ด ศูนย์ชุมชนน่าอยู่กรุงเทพ (Bangkok Code) อยู่ริมถนนสาทรใต้ (ฝั่งโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์) ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์

สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ http://www.thaifilm.com สอบถามได้ที่ โทร 02-800-2716 และ 086-789-8323 หรือ thaifilmfoundation@gmail.com

กำหนดงานสัมมนา
จากเซ็นเซอร์ สู่เรตติ้ง : ทางออกที่เป็นไปได้
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550


9.30 -10.00 ลงทะเบียน

10.00 12.00 สำรวจเส้นทาง พรบ.ภาพยนตร์ 2473 กับ กรณีศึกษา
- ผศ.ดร. กฤษดา เกิดดี นักวิชาการด้านภาพยนตร์
- คุณอดิเรก วัฏฏะลีลา โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์องคุลีมาล
- คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์แสงศตวรรษ
- คุณพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ ที่เคยทำงานเป็นหนึ่ง ในทีมงาน คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์

12.00 13.00 พักเที่ยง

13.00 14.30 ภาพยนตร์ : ศิลปะแขนงที่เจ็ด
- ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
- ดร.บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา นักวิชาการด้านภาพยนตร์
- อ. ทรงยศ แววหงส์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และงานศิลปะ
- คุณนิวัติ กองเพียร นักเขียนและนักวิจารณ์ด้านงานศิลปะ

14.30 15.00 ชา-กาแฟ

15.00 17.00 อิทธิพลของภาพยนตร์กับการเรียนรู้ของสังคม
- พ.ญ. กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ
- คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ตัวแทนเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
- คุณนิมิตร์ เทียนอุดม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
- อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องโหมโรง
- ตัวแทนเด็กและเยาวชน

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2550

9.30 10.00 ลงทะเบียน

10.00 12.00 ภาพยนตร์ : สื่อและกรอบของเสรีภาพ
- ตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา
- รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์ นักวิชาการด้านภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์
- รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
- คุณสุภิญญา กลางณรงค์ เลขาธิการคณะปฏิรูปสื่อ

12.00 13.00 พักเที่ยง

13.00 17.00 สัมมนาโต๊ะกลม จากเซ็นเซอร์ สู่เรตติ้ง : ทางออกที่เป็นไปได้
- ท่าน ว.วชิระเมธี พระนักเทศน์ และผู้เขียนหนังสือธรรมะติดปีก
- ตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
- คุณลัดดา ตั้งศุภาชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- ผศ. ดร.กฤษดา เกิดดี นักวิชาการด้านภาพยนตร์
- คุณธนากร ปุลิเวคินทร์ กรรมการสาขาเจ้าของโรงภาพยนตร์ สมาคมสมาพันธ์
ภาพยนตร์แห่งชาติ
- คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์องค์บาก และต้มยำกุ้ง
- คุณประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์

2007/Apr/26

1. งานเสวนาที่นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

จาก "You Tube" ถึง "แสงศตวรรษ ": การเซนเซอร์สื่อ ในยุครัฐบาลคมช.

ศุกร์ 27 เมษายน 2550
13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 4 อาคาร 1
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา

วิทยากรผู้นำการเสวนา
1. อาจารย์ C.J. Hinke ผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงาน
กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์
3. คุณพิมพกา โตวิระ ผู้กำกับอิสระ
4. คุณสุภาพ หริมเทพาธิป บรรณาธิการ นิตยสาร Bioscope
5. คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์*
* อยู่ระหว่างการติดต่อ

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 - 15.00 น. เสวนา
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.15 - 16.30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดำเนินการเสวนา โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(หมายเหตุ : ห้องประชุมนี้มีที่นั่งประมาณ 100 กว่าที่ครับ)

2.สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมเสวนา ท่านสามารถอ่านบันทึกการเสวนาทั้งหมด ได้ที่นี่ฮะ

"ต้องดูอย่างสังคมนิยมจีนยุคท่านประธานเหมา ปีนึงดูหนังกันอยู่ 8 เรื่องนะ ต้องดูแต่ประเภทดราม่าปฎิวัติ เปล่งคำขวัญกันตลอดอย่างนี้ เราจะเอามั้ย หรืออย่างยุคตาลีบัน ในอัฟกานิสถาน แม้แต่ในงาศพยังห้ามตีกลองเลย คือปฎิเสธความบันเทิงทุกประเภท แล้วต้องขึ้นอยู่กับการตีความของท่านผู้ปกครอง เรากำลังพูดถึงสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย แต่ขออย่าให้ป้ายอันนั้น เสื้อคลุมอันนั้น ที่ยกชูกันสลอนเนี่ยนะ มาปกปิดความอัปลักษณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในด้านมืดของวงการสื่อภาพยนตร์"
-จิรนันท์ พิตรปรีชา

ติดตามอ่านต่อในกระทู้นี้ฮะ http://www.bioscopemagazine.com/smf/index.php?topic=208.0
(ขอบคุณคุณปุ่น ธัญสกที่เป็นผู้ถอดเทปการเสวนาด้วยฮะ)

3.นอกจากนี้ สำหรับคนที่มีเน็ตความเร็วสูง ก็สามารถดูบันทึกเทปการเสวนาได้ที่เว็บ www.thaiindie.com นะครับ

4.สำหรับคนที่ติดตามเรื่องแสงศตวรรษ สามารถติดตามบทวิจารณ์แสงศตวรรษได้ใน


4.1 มติชนสุดสัปดาห์เล่มล่าสุด ปกจตุคามรามเทพ เขียนโดย พรพิมล ลิ่มเจริญ

4.2 นิตยสารสารคดีเล่มล่าสุด ปกอียิปต์โบราณ เขียนโดย ไกรวุฒิ จุลพงศธร

4.3 อ่านข่าวในเว็บประชาไท ได้ที่นี่ http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=7832&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai

4.4 ยังมีอีกข่าว ที่เป็นการเสวนาที่ ม ธรรมศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=7837&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai

4.5 เว็บไซต์ Open โดย กลุ่มฟิล์มไวรัส (อันนี้ตลกมาก) อ่านได้ที่ http://www.onopen.com/2007/editor-spaces/1742

สำหรับผู้สนใจลงชื่อเพื่อสนับสนุนการปลดปล่อยภาพยนตร์จากระบบเซ็นเซอร์ สามารถไปลงชื่อได้ที่เว็บ http://www.petitiononline.com/nocut/petition.html ขอความกรุณาลงเป็นชื่อจริงครับ


2007/Apr/22

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน

ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมฟังการแถลงข่าว และการเสวนา

เรื่อง "จากกรณี แสงศตวรรษ ถึง เครือข่ายรณรงค์เพื่อเสรีภาพของภาพยนตร์"

ผู้ร่วมเสวนา

คุณ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับ

คุณ ปรัชญา ปิ่นแก้ว นายกสมาคมผู้กำกับไทย

คุณ ชลิดา เอื้อบำรุงจิต มูลนิธิหนังไทย

คุณ พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ โปรดิวเซอร์และผู้กำกับ

คุณ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ อดีตสมาชิกวุฒิสภา

ดำเนินรายการโดย คุณ พิมพกา โตวิระ

ที่โรงภาพยนตร์ HOUSE RCA พระราม 9

ลงทะเบียนเวลา 15.00น.

แถลงข่าวและสัมมนา เวลา 16.00 น.

ขออภัยที่แจ้งมาอย่างเร่งด่วนครับ

The seminar will be held at HOUSE RCA rama9 theatre on Monday 23rd, at 4 PM.

Speakersinclude Apichatpong Weerasatetakul, Prachya Pinkeaw (director of Ong Bak), Pantham Tongsang (Syndroms's producer), ChalidaUabumrungjit (Thai Film Foundation) and Kraisak Choonhawan .

Moderated by filmmaker Pimpaka Toweera .