2007/Apr/14

******UPDATE******

เมื่อวานนี้เราได้แจ้งว่า วันที่ 22 หรือ 23 เราจะมีการเสวนา พร้อมจัดฉายหนัง แต่วันนี้ทางคุณอภิชาติพงศ์ได้ติดต่อกลับมา และแจ้งว่าจะไม่มีการฉายภาพยนตร์เรื่องแสงศตวรรษในการเสวนาครั้งนี้ เนื่องด้วยไม่ต้องการให้ใครเข้าใจว่า เหตุการณ์นี้เป็นไปเพื่อการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้ อีกทั้งไม่ต้องการให้การเคลื่อนไหวครั้งนี้ เป็นไปเพื่อภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เพื่อสิทธิ์ของผู้ชมทุกคน ที่จะมีสามารถได้รับชมภาพยนตร์ทุกเรื่องอย่างครบถ้วน และมีสิทธิ์ในการใช้วิจารณญาณของตนเอง รวมถึงเสรีภาพของผู้ผลิตภาพยนตร์ ที่จะไม่มีอะไรมาผูกมัดจำกัดสิทธิ์ในการผลิตภาพยนตร์ภายใต้กรอบ หรือกฎเกณฑ์ที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกำหนดข้อจำกัดให้

นั่นหมายถึงเป้าหมายไม่ได้เพื่อปลดปล่อยภาพยนตร์เรื่องแสงศตวรรษ แต่เป็นไปเพื่อการยกเลิกระบบการเซ็นเซอร์ในบ้านเราเสียที

อย่างไรก็ตามการเสวนานั้น น่าจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 หรือวันอังคารที่ 24ทางเว็บไซต์จะแจ้งสถานที่ และวันเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง

Yesterday we informed you that we would organize a seminar with Syndromes and a Century screening on the 22th or 23th April. However, Mr.Apichartpong has contacted us and notified that there shall be no film screening during this seminar because he doesnt want people to get the wrong idea that this event is a way to promote the film. Also, he has no desire to take any advantage from this movement for his film alone, but for the right of every audience to wholly watch every film and the right to make their own judgement, as well as the freedom for filmmakers to craft their art without bond or boundary or any particular rule.

That means the ultimate goal is not to free only Syndromes and a Century, but to obliterate the censorship system in Thailand.

Nevertheless, the seminar will still be on 23th or 24th April. We will inform you theplace and exact date on this website later on.

-เชิญอ่านเนื้อหาอีกมากมายเกี่ยวกับหนังเรื่อง แสงศตวรรษ ได้ที่เว็บ www.thaiindie.com

-Check Bangkok Post Plalai Faifa 's commentary on Apichatpong's film at http://www.bangkokpost.com/Realtime/20Apr2007_real24.php

.

.

.

(หมายเหตุ : นี่ไม่ใช่การทำเพื่อหนังเรื่องแสงศตวรรษ แต่เพื่อภาพยนตร์ทั้งมวล ตั้งแต่การเซ็นเซอร์หนังเรื่อง 300 จนถึงบั้นท้ายอันเปลือยเปล่าของ โนบีตะ)

การเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยภาพยนตร์ไทยสู่เสรีภาพ

(English version below)

โดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ร่วมกับไบโอสโคป มูลนิธิหนังไทย สมาคมผู้กำกับ และพันธมิตร

ผมรู้สึกเสียใจยิ่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแก่หนังของผม อย่างไรก็ตาม การต่อสู้นี้มิได้เป็นไปเพียงเพื่อจะผลักดันภาพยนตร์เรื่อง "แสงศตวรรษ" ให้ได้เข้าโรงฉายในประเทศไทย ผมมิได้มีความต้องการจะใช้โอกาสนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของผมเอง แต่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องขบคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับกฎหมายการเซ็นเซอร์ของไทยเรา เพื่อที่คนทำหนังรุ่นต่อไปจะได้ไม่ต้องเผชิญปัญหาเดียวกับพวกเรา และผู้ชมชาวไทยจะได้มีอิสระในการเลือกอย่างแท้จริงเสียที

.

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องถกเถียงกันว่า ก่อนที่หนังทุกเรื่องจะเข้าฉายนั้น ควรหรือที่มันจะต้องผ่านการพิจารณาจากกรมศาสนา แพทยสภา กลุ่มวิชาชีพครู กรมแรงงาน ทหาร กลุ่มคนรักสัตว์ สหภาพแท็กซี่ ผู้แทนจากประเทศอื่น ฯลฯ? หรือมันจะง่ายกว่าหากเราเปลี่ยนระบบการปกครองของประเทศให้เป็นรัฐเผด็จการเสียเลย เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเห็นพ้องเป็นหนึ่งเดียวกันทุกสิ่ง และไม่ต้องเสียเวลาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยกันอีกต่อไป?

.

ระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ของไทยจำเป็นต้องถูกประเมินมาตรฐานเสียใหม่ สถานภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการเป็นสิ่งที่ต้องถูกตรวจสอบและตั้งคำถาม และเราควรตัดสินใจว่ากฎหมายเหล่านี้สมควรถูกเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง ผมใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านโปรดแสดงความคิดเห็นต่อระบบการเซ็นเซอร์ในประเทศของ เรา และกรุณาให้คำแนะนำต่อเรา ได้ที่

.

http://www.petitiononline.com/nocut/petition.html

.

ความคิดเห็นของท่านจะได้รับการส่งต่อไปยังรัฐบาลไทย การสนับสนุนของท่านจะมีความหมายอย่างยิ่งต่อการต่อสู้ของเราเพื่อเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ นั่นคือ เสรีภาพ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและมีส่วนร่วมในครั้งนี้

.

ขอบพระคุณมากครับ


อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

หมายเหตุ :

1.สำหรับผู้ที่ต้องการ Copy ข้อความนี้ ท่านสมารถทำได้ด้วยการคลิกปุ่ม Ctrl แล้วกด Mouse ของท่าน

2.สำหรับผู้ที่ลงชื่อแล้วในเว็บ www.thaifilm.com กรุณาช่วยลงชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งในเว็บใหม่ด้วย ขอบคุณครับ

3. การลงชื่อ ขอเป็นชื่อและนามสกุลจริงนะครับ เพื่อใช้ตามกฎหมายได้
----------------------------------------------------------------------------------------------

Free Thai Cinema Movement Petition
Statement by Apichatpong Weerasethakul
with Bioscope, the Thai Film Foundation, Thai Film Directors Association, and Alliances.


I am saddened by what has happened to my film. However,this is not the venue to try to make SYNDROMES AND A CENTURY shown in Thai theaters. It is not my intention to use this opportunity to promote my work.But, it is time to seriously think about what is going on with our censorship laws, so that the next generation of filmmakers will not face the same problems as us, and so that the Thai audiences can truly achieve a freedom of choice.


It is time we discuss whether all films, before being released, should be seen by the Buddhist council, doctors council, teachers council,labor council, the army, pet lovers group, taxi union, representatives from other foreign countries etc? Or, is it easier to turn our nation into a Fascist state so that we can live in harmony and dont have to waste time talking about democracy?


The system of the Thai Board of Censors needs to be evaluated. Their members' relevancy and efficiency needs to be questioned, and we should decide whether the laws should be changed.I would like to ask you to reflect on the censorship practices in our country and to provide us with advice at


http://www.petitiononline.com/nocut/petition.html


Later on, this Petition will be submitted to the Thai government.Your support will be a great contribution to our fight for one of our most basic rights - that of freedom.I am grateful for your time and your participation. Thank you very much.


Apichatpong Weerasethakul


(Note : For the reader who want to copy this statement, you can copy it by click CTRL on your keyboard and click your mouse)

Comment

Comment:

Tweet


comment5, çàâîëæüå èíòèì, ñýêñ çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâëå, çíàêîìñòâà â ã.ìàðèóïîëü, çíàêîìñòâà â ã òþìåíè, çíàêîìñòâà â íàõîäêà,
#400 by Wteaopnr (93.174.93.154) At 2010-07-08 14:14,
comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà åðåâàíà, èùåì ñïîíñîðîâ èíòèì, äóáàé çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà âî âëàäèâîñòîêå áåç áðàêà, âåðòóàëüíûé ñåêñ çíàêîìñòâî,
#399 by Hoertgzw (93.174.93.154) At 2010-07-08 13:57,
comment1, çíàêîìñòâà àãåíòñòâà ñàìàðà, ñàéò çíàêîìñòâà ëóãàíñê, àèòû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïîëòàâà àãåíñòâî àëèñà, çíàêîìñòâà äëÿ äåâóøåê 18 ëåò,
#398 by Pylucfzk (93.174.93.154) At 2010-07-08 13:57,
comment5, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìèàññ, çíàêîìñòâà ìàìáà íàá ÷åëíû, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà òåðíîïîëü, çíàêîìñòâî â êçûëîðäå, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå êàðàãàíäà èíòèì,
#397 by Clpudkuh (93.174.93.154) At 2010-07-08 13:26,
comment3, ñâèíãåð ñâåòèê èùåò çíàêîìñòâà, õî÷þ ïîçíàêîìèòüñÿ ïàðíåì, âëàäèâîñòîê çíàêîìñòâà õõõ, èíòèì çíàêîìñòâà íèêîëüñê ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà ñàíêòïèòåðáóðã,
#396 by Lrzxhrvo (93.174.93.154) At 2010-07-08 13:25,
comment3, èíòèì çíàêîìñòâà â ãóáêèíå, dambler çíàêîìñòâà, èñëàì è çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà â ñåâàñòîïîëå äëÿ ìîëîäåæè, çíàêîìñòâà ñ àóòèñòàìè,
#395 by Fctwdunb (93.174.93.154) At 2010-07-08 13:09,
comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïðàâäèíñê, ïîçíàêîìèòüñÿ òðàíñóàëîì, èíòèìçíàêîìñòâà ëóöêà, äàìû áàëüçàêîâñêîãî âîçðàñòà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà â ñûêòûâêàðå äëÿ ñåêñà,
#394 by Lblilkex (93.174.93.154) At 2010-07-08 13:09,
comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà ïîëíûìè, çíàêîìñòâî â ìå÷åòå êàçàíü, ñàéòû çíàêîìñòâà äëÿ à âñòðå÷ óêðàèíà äîíåöê, câèíãåðû çíàêîìñòâà ðîññÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà äîíñêîé,
#393 by Jahdunbb (93.174.93.154) At 2010-07-08 12:37,
comment5, çíàêîìñòâà ñ ñàìûìè êðàñèâûìè äåâóøêàìè ñàðàòîâà, çíàêîìñòâà ìîé ãîðîä âîëãîãðàä, îðåë çíàêîìñòâà äðóæáà, ïàðû çíàêîìñòâà äîáðÿíêà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé â ñàìàðå,
#392 by Swiyahtc (93.174.93.154) At 2010-07-08 12:06,
comment3, êèíåøìà èâàíîâñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà ðÿçàíü äëÿ ñåêñà, ñåêñ çíàêîìñòâî õõõ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ã.äìèòðîâ, èíòèì çíàêîìòñòâà â óôå,
#391 by Eqgehyni (93.174.93.154) At 2010-07-08 12:06,
comment4, çíàêîìñòâà ñ þíîøàìè åéñêà, ñåêñ çíàêîìñòâà áîðèñîãëåáñêå, çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå èíòèì-çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà èíòèìíûå í íîâãîðîä, âëàäèêàâêàç çíàêîìñòâà ñìñ,
#390 by Bmeusxoc (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:49,
comment1, ñóðãóò èíòèì êëóá, çíàêîìñòâà ïî âýáêå, èíòèì çíàêîìñòâà ã.ñåâàñòîïîëü, çíàêîìñòâà íèæåãîðîäñêàÿ îáë êñòîâî, ìàìáà çíàêîìñòâà ñåðãèåâ ïîñàä,
#389 by Tjrwyakc (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:49,
comment2, ñïá çíàêîìñòâî ñ ìîëîäûì, ñåðü¸çíûå çíàêîìñòâà íà ìàéëîå, ñàéòû èíòèì óñëóã ìîñêâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä îðåë, èíòèì ïðîñòèòóòêè åêàòåðèíáóðãà,
#388 by Htwrgdee (93.174.93.154) At 2010-07-08 11:31,